Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání na Slovance

Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy, která je na tento postup patřičně připravena. Ze svého principu nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti s poruchami učení. Právě modelům inkluzivní praxe se věnuje projekt, jehož je naše škola součástí. Cílem projektu je rozšířit formy individualizované práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšit odborné kompetence pedagogů a nabídnout jim příklady dobré praxe v inkluzivním vzdělávání.

Na začátku letošního školního roku přijel do naší školy tým vedený doc. Vandou Hájkovou, který provedl dotazníkový průzkum v některých třídách zaměřený na sledování otevřenosti třídy pro spolužáky s různým typem handicapu. Nyní jsme se setkali u kulatého stolu nad prezentací poznatků z průzkumu. Výsledky sestavil pracovní tým do přehledných tabulek a grafů. Většina dětí již někdy mluvila s člověkem s postižením. Děti se většinou velmi pozitivně vyjádřily o možnostech lidí s postižením a přijaly by mezi sebe dítě s handicapem.  Děti byly zdrženlivé, kdyby měly pozvat spolužáka s postižením k sobě domů. Nerady by s tímto spolužákem mluvily o osobních věcech. Průzkum prokázal, že škola je opravdu místo setkávání a poskytuje nám možnost rozvíjet sociální vztahy a komunikaci mezi všemi dětmi bez rozdílu.

V přednášce jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě v Mongolsku, možná budeme i lépe chápat děti z této pro nás vzdálené a exotické země. Paní docentka Hájková nás seznámila s problematikou těžkých tělesných postižení. U kulatého stolu jsme se setkali i s maminkou, která pracuje jako osobní asistentka u svého dítěte s tělesným handicapem. Setkání nám dalo možnost podívat se na tuto problematiku i z druhé strany – očima rodičů.  Obdrželi jsme i metodický materiál a studijní literaturu.

Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. Zaměří se metodickou pomoc učitelům.  Projekt je financován z prostředků ESF.