Nástup do školy na konzultace- 2. stupeň (mimo 9. ročníku),
od 8. 6. 2020

 

ROZVRH A DOCHÁZKA ZDE

 

Vážení rodiče,

posíláme Vám základní informace k možnosti návratu žáků II. stupně do naší školy od 8. 6. 2020.

- Účast se týká pouze 6. - 8. ročníku. 9. ročník má již po přijímacím řízení a pro něj konzultace nejsou určené. 

- Účast na výuce je ZCELA DOBROVOLNÁ, rozhoduje o ní zákonný zástupce dítěte.

 - Všichni žáci se mohou účastnit vzdělávání. Online výuka by měla probíhat jen v individuálních případech a po domluvě s vyučujícím.


- Každý den bude ve škole  pouze jeden ročník (6.,7.,8.) a vždy po skupinách max. 15 žáků, celkem se 3x vystřídají – 6. třídy se dělí na tři skupiny, 7. třídy vždy po dvou skupinách. Rozvrh jednotlivých dnů posílám níže a je i v odkazu - rozvrh a docházka:

x

8.-12.6.

15.-19.6.

22.6.-26.6.

29.6.-30.6.

po

7. roč.

8. roč.

klasifikační porada

ŘEDITELSKÉ VOLNO - DĚTSKÝ KLUB

út

6. roč.

6. roč.

bude upřesněno

ŘEDITELSKÉ VOLNO - DĚTSKÝ KLUB

st

8. roč.

7. roč.

vybírání učebnic

PRÁZDNINY - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

čt

7. roč.

8. roč.

vybírání učebnic

PRÁZDNINY - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

6. roč.

individ. konzultace

VYSVĚDČENÍ

PRÁZDNINY - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 

Znamená to, že: 

6.. ročník půjde do školy: 9.6., 12.6., 16. 6. 2020

7. ročník půjde do školy: 8.6., 11.6., 17. 6. 2020

8. ročník půjde do školy 10.6., 15.6., 18. 6. 2020

 

- VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ VŽDY V 8,30 HOD. (končí dle rozvrhu - viz výše).

- ŽÁCI SE BUDOU VYUČOVAT VE SKUPINÁCH - max. 15 žáků. Skupiny vytvoří třídní učitelé a budou Vás o nich informovat.

- Zákonný zástupce musí podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN stanovených Ministerstvem zdravotnictví (je umístěné v příloze - můžete si ho  vytisknout, podepsat - žák ho musí mít při prvním vstupu do budovy u sebe). Pokud si dokument nemůžete vytisknout, můžete ho získat na recepci školy (každý všední den od 7,30 - 15,30 hod.).

- VSTUP DO ŠKOLY: Protože žáci musí vstoupit po skupinách, je nutné, aby před školu dorazili až po osmé hodině - kdy odejdou žáci I. stupně. Vchod pro jednotlivé ročníky:

6.A - hlavní vchod

6.B - vchod z atria (schody ze zámkové dlažby)

7.A - hlavní vchod

7.B  - vchod u koridoru (chodníček vedoucí k jídelně  a zadní vchod do budovy II. stupně)

7.C - vchod z atria (schody ze zámkové dlažby)

8.A - hlavní vchod

8.B  - vchod u koridoru (chodníček vedoucí k jídelně  a zadní vchod do budovy II. stupně)

8.C - vchod z atria (schody ze zámkové dlažby)

Zde si je vyzvednou učitelé a rozdělí do skupin.

- Obědy – všichni děti mají oběd odhlášen, můžou si ho individuálně přihlásit – přes web nebo telefonem

- Konzultace z výchov a ostatních předmětů domlouvejte jen v případě potřeby individuálně s učiteli.

- Konzultace jsou možné do 18. 6., individuální a výjimečné 19.6. 2020. 

- V případě nepřítomnosti žáka ho omlouvá zákonný zástupce (bude probíhat evidence docházky).

- Žáci i učitelé se v budově školy mohou pohybovat pouze s ROUŠKOU (NA DEN 2 ROUŠKY), pouze ve chvíli, kdy budou žáci sedět v lavicích, bude probíhat frontální výuka, mohou si roušku na pokyn vyučujícího sundat a uložit do igelitového sáčku.

- Ve třídách i ostatních prostorách musí žáci dodržovat odstup 2 m.


V provozu bude ŠKOLNÍ JÍDELNA, kde budou obědy vydávány za přísných hygienických podmínek, žáci se budou stravovat po skupinách, při konzumaci jídla budou roušku ukládat do igelitového sáčku.
ŠKOLA ZAJISTÍ ÚKLID A DESINFEKCI PROSTOR dle platných nařízení.

Děkujeme za Vaší spolupráci a budeme se moc snažit, abychom tuto netradiční výzvu zvládli..

--------------------------------------------------------------

 

ZÁSADY CHOVÁNÍ V OBDOBÍ VÝSKYTU COVID-19 PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY – 

Žák je povinen dodržovat tato stanovená hygienická pravidla a pravidla chování:

1. Po celou dobu pobytu v okolí školy a v prostorách školy žáci dodržují pokyny všech pracovníků školy.

2. Na pohyb žáků před školou a ve škole se vztahují stejná pravidla jako na cestu do školy a zpět – odstup 2 metry, zakrytí úst a nosu.

3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ve škole se žáci pohybují ve vymezených prostorách.

4. Ihned po příchodu do školy musí žák použít dezinfekci na ruce. Dále pak vždy po použití toalety a po každém vyučovacím bloku.

5. Žáci dbají zvýšené opatrnosti při používání alkoholové dezinfekce. Dezinfekci použijí tak, aby pokryla celou plochu rukou a zápěstí. Vtírají, dokud není kůže suchá – cca 1 minutu. Použít max. 10x denně.

6. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

7. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

8. Nejpozději při prvním vstupu do školy předkládá žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Opakované nedodržování těchto zásad je po prokazatelném upozornění nezletilého žáka zákonnému zástupci důvodem k vyřazení žáka z přípravy.


V případě dotazů volejte třídním učitelům nebo vedení školy.

S pozdravem Vaše Slovanka