Další dokumenty školy:

 

Provozní řád venkovního

sportovního hřiště při

Základní škole Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa

Využívání hřiště

 • Majitel sportovního hřiště – Město Česká Lípa, nám. TGM 1, Česká Lípa
 • Provozovatel sportovního hřiště Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa  

          kontaktní telefon 730573056, 774305676, 774305674

           e-mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3)         Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit, zejména k míčovým hrám – tenis, házená, volejbal, nohejbal, fotbal, vybíjená, badminton apod.   Venkovní hřiště slouží hlavně výuce tělesné výchovy žákům školy, odpoledne je pak vyhrazeno aktivitám dětí ve školní družině. Vstup veřejnosti je povolen od 16 hodin do 18-20 hodin dle ročního období - ve všední dny, v ostatních dnech po dohodě se správcem. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.   Dobu a čas pronájmu dohodne vedoucí skupiny (starší 15 let) osobně se správcem areálu.

 • Venkovní areál je určen výhradně pro sportovce. Sportovní areál není určen jako dětské herní hřiště.

Provoz a správa hřiště

 

 • Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště pan Milan Rusov
 • Denní provoz venkovního areálu od 1.března do 31.října

          - dny školního vyučování od 9,00 hodin do 16,00 hodin

          - pro veřejnost běžecká dráha a multifunkční hřiště do 20,00 hodin do 31.8. od 31.8.-31.10. do 18,00 hod.

          - dny pracovního volna a v období školních prázdnin dopoledne od 9,00 hodin do 13,00hodin     

           a odpoledne od 14,00 hodin do 20,00 hodin do 31.8. od 31.8.-31.10. do 18hod.         

 • Vstup do sportovního areálu je povolen pouze vchodem z ulice Železničářská, je zakázáno přelézat ploty a uzamčené vchody sportovního areálu. Provoz areálu začíná 1. března a bude ukončen 31. října, pokud neurčí provozovatel jinak.
 • V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznámit objednateli.
 • Poplatek za užívání hřiště je stanoven dle sazebníku. Pronájem je možné dohodnout v kanceláři školy u paní Aleny Charvátové.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel (nájemce) povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště, úmyslné poškození je po odhadu škody nutno zaplatit.
 • Správce hřiště

             - provádí pravidelnou kontrolu zařízení, technický stav

             - zajišťuje pravidelné kontroly revizním technikem, a to jednou ročně

                - odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad

                - nutnost náročnější opravy hlásí ředitelce školy

                - pečuje o zeleň – zajišťuje sekání a úklid trávy, hrabání a úklid suché trávy, drobné prořezy keřů a vyhrabávání listí a navátých nečistot mezi keři

                - provádí úklid plochy hřiště i chodníků kolem hřiště

                - vyprazdňuje odpadkové koše

                - v souladu s návodem zhotovitele provádí čištění umělého povrchu

 • Povinnosti pro školní tělesnou výchovu

             - žáci se převlékají v předem určené šatně

             - během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení

             - před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen

             - na hřiště vcházejí jen pod vedením vyučujícího

             - žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např.branky…) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.

             - žákům je zakázáno lézt přes plot

             - žákům je přikázáno kopat s míčem jen v prostoru tomu určeném

             - na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek

             - po ukončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti, zajistí úklid  veškerého nářadí, náčiní a pomůcek potřebných ve vyučovací hodině.

       

Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku   

 • V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačených ploch.
 • V této souvislosti zde platí zákaz

             - vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

             - odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkové koše)

             - vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpatkem, kopačky s kovovými hroty)

             - vstupu ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem )

             - manipulace s ostrými předměty

             - jízda na kole, koloběžkách a kolečkových bruslích

                - přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

      - konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů (coca-cola, pepsi-cola, kofola,   džusy…) a jídla všeho druhu (žvýkačky)

      - užívání omamných látek

      - vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

      - kouření v celém areálu

      - rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

      - vstupu se zvířaty

      - odhazování žvýkaček v celém areálu

      -  narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

      - přinášet do areálu střelné i jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat     

3)           V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám a rozhodčím.

 • Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

 • Každý uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek.
 • Každý uživatel je povinen udržovat a nikoli ničit zařízení hřiště.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu sportovního hřiště.
 • Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

 

                                                    Další ustanovení

   Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník školy oprávněn jej  hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce hřiště a dalších osob, které k tomu budou zplnomocněny vedením školy.

 • Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění zaměstnancem školy (viz výše) nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno   oznámit městské policii.
 • Každý návštěvník se seznámí před započetím sportovní činnosti s tímto provozním řádem a zavazuje se řád dodržovat a dbát pokynů správce.
 • Tento provozní řád a jeho případné změny, včetně jména správce hřiště, budou vyvěšeny u hlavního vchodu do areálu a na webových stránkách školy.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný záchranný systém

150

155

158

156

112

Tento řád nabývá platnost 4. října 2018

Tento řád nabývá účinnost 4. října 2018

Mgr.Václav Špetlík, ředitel školy

 ..................................................................................................................................................................................

 ŘÁD HŘIŠTĚ PDF

 ..................................................................................................................................................................................

CENÍK PRONÁJMŮ

DĚTSKÝ KLUB - 2018

 

        Vážení rodiče,

 

ZŠ Slovanka, Česká Lípa nabízí dětský klub, na který získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

29. - 30. října 2018: 6,00 – 16,00 hodin

Přihlášku na příměstský tábor získáte:

na webových stránkách www.zsslovanka.cz

u paní vychovatelky J. Šmejcké,N. Maršánové, I. Kožuškové

nebo v kanceláři zástupce ředitele

Tábor je určen pro děti od 1. do 5. třídy, rodičů, kteří:

 • jsou zaměstnaní
 • podnikají (OSVČ)
 • studují
 • aktivně si hledají práci (nutné potvrzení od Úřadu práce)
 • jsou na mateřské dovolené s platnou pracovní smlouvou

Tábor je pro děti zdarma, děti si můžou objednat oběd (cca 60 Kč). Pokud máte o tábor zájem, prosím napište nám na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo můžete osobně navštívit kancelář ZŠ Slovanka Česká Lípa.

 

 

image001

 

 Název projektu:

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v České Lípě 2

 

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007835

Doba realizace projektu: 1.7.2018 – 30.6.2021

Žadatel: Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, příspěvková organizace

Náklady projektu: 8 974 314,72 Kč

 

Cílové skupiny projektu 

Rodiče s malými dětmi

Popis projektu:

Projekt cílí na podporu zaměstnanosti rodičů dětí 1. stupně ZŠ v České Lípě a okolí. Při ZŠ Slovanka bude vytvořena kapacita dostupné a kvalitní péče o děti během školního roku i prázdnin dle zjištěných potřeb. Rodiče tak budou flexibilnější na trhu práce a vůči požadavkům zaměstnavatelů.

O děti bude postaráno skrze:

-              příměstské tábory o prázdninách,

-              dětský klub v době školní družiny (vyšší kapacita),

-              dětský klub mimo dobu školní družiny.

Cíle projektu:

V tomto projektu chceme zajistit dostupnou, kvalitní, finančně a časově vyhovující péči o děti 1. stupně v České Lípě během školního roku a o prázdninách. Rodiče (především matky) se tak budou

moci plně věnovat své stávající práci a/nebo se zvýší jejich perspektiva na trhu práce, protože budou

časově flexibilnější a budou mít jistotu, že je o jejich děti řádně a dobře postaráno. Rodiče pak také

mohou být za svou práci lépe ohodnoceni.

Klíčové aktivity:

1 Příměstské tábory během prázdnin

Příměstské tábory budou fungovat během pracovního týdne od 7:00 do 17:00 v prostorách dětských klubů na ZŠ Slovanka a budou otevřeny také pro žáky partnerské školy ZŠ Pátova a další zájemce z České Lípy.

2 Dětský klub fungující v provozní době školní družiny

Vzhledem k nízké kapacitě školní družiny ZŠ Slovanka a ZŠ Jižní budou založeny dětské kluby, které budou fungovat v její provozní době a bude určeny pro žáky ZŠ Slovanka a ZŠ Jižní, které se do ŠD nedostaly. Provozní doba je do 16.30 hodin

3 Dětský klub fungující v pozdních odpoledních hodinách

Od 16:30 do 18:00 hodin bude fungovat jeden dětský klub na ZŠ Slovanka, který je určen pro děti rodičů s delší pracovní dobou.

4 Koordinace aktivit

Na začátku projektu bude nutné vybavit plánované herny a provést nákup potřebných pomůcek, zorganizovat přihlašování dětí do příměstských táborů a dětských klubů (tzn. vytvořit a shromáždit přihlášky), rozdělit děti do turnusů táborů a jednotlivých klubů, připravit smlouvy s rodiči a koordinovat jejich podepisování. V průběhu projektu bude nutné dohlížet na fungování jednotlivých dětských klubů i příměstských táborů.