ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Řád dětského klubu

Základní škola Slovanka,

Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace                                                                               

                                                                                                                                                                                        

 

Řád DĚTSKÉHO KLUBU

 

 

Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2016

Spisový znak:

Počet příloh:  0

 

 

 

Řád dětského klubu (DK), který je zřízen na základě projektu „Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v době mimo vyučování a o prázdninách v České Lípě“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000351), vydává ředitel školy. Určuje v něm pravidla provozu, stanoví režim DK, který je závazný pro pečující a doprovázející osoby, řád má také má informativní funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provede koordinátor projektu  při podpisu smlouvy o využití tohoto zařízení.

 

Poslání DK

 

Dětský klub zajišťuje ve dnech školního vyučování, krátkých prázdnin (podzimní a velikonoční prázdniny) a ředitelského volna hlídání žáků, kteří navštěvují 1. stupeň ZŠ a jejichž rodiče splňují podmínky projektu. DK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od  školního vyučování.

 

1. Přihlašování a odhlašování

 

1.1. V DK je pracovník, který zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků prostřednictvím přihlášek a uzavírání smluv s rodiči, vybírání potřebných potvrzení (potvrzení o vazbě na trh práce, monitorovací list) a poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

1.2. Přihlašování a odhlašování žáků z DK je prováděno na základě smlouvy s rodiči žáka.

 

1.3. O zařazení dětí do DK rozhoduje ředitel školy. Dítě může být do DK zařazeno, pokud jeho rodiče mají vazbu na trh práce.

 

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do DK uvedou do přihlášky rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z DK; tyto údaje budou uvedeny ve smlouvě s rodiči. Omluvu nepřítomnosti žáka v DK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít z DK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno ve smlouvě, sdělí rodiče DK písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v DK zákonný zástupce oznámí písemně.

 

1.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do DK, odchod jen pokud se údaj liší od údajích ve smlouvě s rodiči.

 

 

2. Platba za DK

2.1. Za pobyt dětí v DK od 11.40 do 16.30 hodin je vybírán poplatek, jehož výše činí 280 Kč měsíčně. Pobyt dětí ve zbývajících časech je zdarma (služba navazující na školní družinu). Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z DK od prvního dne dalšího měsíce.

 

2.2. Poplatek je splatný k 15. dni každého měsíce. Platby se provádí bezhotovostní formou - složenkou nebo převodem z účtu, inkasem -  na  účet školy.

 

    

3. Organizace činnosti

 

3.1. Provozní doba DK je od 5.30 do 6.00 hodin a od 11.40 do 19.00 hodin.

Rozvrh činnosti a maximální kapacita jednotlivých oddělení:

a)      5.30 – 6.00 hodin: 30 žáků v 2 skupinách

b)      11.40 – 16.30 hodin: 45 žáků ve 3 skupinách

c)      16.30 – 19.00 hodin: 60 žáků ve 4 skupinách

 

3.2. Provoz DK končí v 19.00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči pečující osoba nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do DK, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje Městskou policii Česká Lípa (156) a oddělení sociálně – právní ochrany (vedoucí Mgr. Novotná, 731 435 079)

 

3.3. Činnost DK probíhá v budově Základní školy Slovanka.

 

3.4. Do DK přicházejí žáci po skončení vyučování v 11.40 a ve 12.35 hod. Pod vedením pečující, popř. doprovázející osoby. Pokud žáci končí později, předá děti pečující osobě do  DK učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Žáci z jiných základních škol přichází pod dozorem doprovázející osoby.

 

3.5. Rozsah denního provozu DK stanovuje ředitel školy

 

 

4. BOZP

 

4.1. Pro činnost DK platí stejná ustanovení o BOZP jako stanovuje školní řád, pokud DK pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do DK jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v docházkovém sešitu.

 

4.2. Pitný režim je zajištěn – nápojové automaty,  čaj ze školní jídelny, …

  

 

 

 

                                                           

 

5. Chování  žáků

 

5.1. Žák bez vědomí pečující osoby oddělení DK neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do DK se nedostavil, pečující osoba neodpovídá.

 

5.2. Doba pobytu žáka v DK se řídí údaji uvedenými ve smlouvě s rodiči.

 

5.3. V DK se žák řídí pokyny pečujících osob, školním řádem a řádem DK pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

 

5.4. Pokud žák narušuje  soustavně školní řád a činnost DK, může být rozhodnutím   ředitele z DK vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka z DK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje DK nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U DK základních škol a samostatných DK zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

6. Dokumentace

 

6.1. V DK se vede tato dokumentace:                  

a) smlouvy s rodiči,

b) docházkový sešit.

 

Závěrečná ustanovení

 

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: statutární zástupce Mgr.Letáková Jaroslava

2.      Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2016

 

 

 

 

 

V České Lípě dne: 1.9.2016                                     ……………………………………….

                                                                                           Mgr.Václav Špetlík

                                                                                               ředitel školy

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.